Затвори


Проектът е осъществен по Договор № 12-32-13/23.11.2012 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Регистър на географските наименования в България

Съдържание

1.Информация
2.Просто търсене
3.Разширено търсене
4.Легенда
5.Източници на информация
6.Контакти

1. Информация

Регистърът на географските наименования в България съдържа следната информация:

-Име на географското наименование
-Транслитерирано име
-Тип
-Населено място
-Община
-Номенклатура на картен лист 1970 г. М 1:5000
-Номенклатура на картен лист 2005 г. М 1:5000
-Източник на данните
-Дата на актуалност на данните
-Принадлежност на географския обект
-Координати на точка в обекта в система 2005 г.
-Алтернативни или стари имена

Търсенето в регистъра става по три начина:
Просто търсене
Разширено търсене
Пространствено търсене

2. Просто търсене

При простото търсене се задава името или част от името на наименованието:

Примери:

Марица Всички обекти, които имат в наименованието си или в алтернативното име текста “марица”, независимо от главни и малки букви.
Река Марица Излизат само реките с име “марица”. “Река” е типът на обекта.
Бяла Излизат 516 резултата с думата “бяла” в тях
Град Бяла Излизат 4 града: град Бяла два пъти (област Русе и област Варна), град Бяла Слатина и град Бяла черква.

3.Разширено търсене

Задават се следните параметри за търсене:

-Име/алтернативно име
-Код/тип на географския обект
-ЕКАТТЕ/ име на населено място
-Код/име на източник
-Код/име на орографски обект
-Код/име на речна система

При въвеждане на част от наименованиато на елемент от съответния класификатор се извежда списък на отговарящите елементи, от който може да се избере един. Действвието може да се повтори и да се съведат наколко елемента от класификатора.

При избор с мишката на дадено наименование, обекта се изобразява на картата с пълната си информация. Намерените наименования се изобразяват със съотетния маркер на картата и при избор с мишката се появява информацията за тях. Ако обекта има графично представяне като полилиния и полигон, той се изобразява на картата и при избор с мишката се показва информация за него. В информацията за наименованието при натискане на бутона се създава KML файл с данните за наименованието.

4.Легенда

Цвят на маркера според типа на географските наименования:

-NA Административно делене -
-NB Населени места -
-NC Природни обекти -
-ND Хидрографски обекти -
-NE Сгради и обекти на инфраструктурата -
-NF Паркове, резервати, забележителност и защитени обекти -

5.Източници на информация

Използвани са следните източници:

-Надписи от КВС / КВС
-Лесоустройствени надписи / КВС
-Землищни граници КВС / КВС
-ЕТК 1:5000; 1:10000 / Карта М 1:5000
-СТК 1:25000 / Карта М 1:25000
-СМК 1:350000 / Карта М 1:350000
-КККТТ / КККТТ
-Квартали и райони от КК / КК
-Хидрография / Карта М 1:25000
-Контури на общини КВС / КВС
-Контури на местности КВС / КВС
-Населени места центроид / ЕКАТТЕ
-Населени места контури / ЕКАТТЕ
-Населени места и махали от ВГС / ЕКАТТЕ
-МОСВ / МОСВ
-Уикипедия / Други
-Други

6.Контакти

За грешки и забележки на e-mail:

Milanova.Y@cadastre.bg
Hristoskova.V@cadastre.bg
acad@cadastre.bg

Затвори