Затвори


Проектът е осъществен по Договор № 12-32-13/23.11.2012 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Регистър на географските наименования в България

Съдържание

1.Информация
2.Просто търсене
3.Разширено търсене
4.Пространсвено търсене
5.INSPIRE
6.Данни за имот с указване на точка в имота
7.Търсене на имот по кадастрален идентификатор
8.Контакти

1. Информация

Регистърът на географските наименования в България съдържа следната информация:

-Име на географското наименование
-Транслитерирано име
-Тип
-Населено място
-Община
-Номенклатура на картен лист 1970 г. М 1:5000
-Номенклатура на картен лист 2005 г. М 1:5000
-Източник на данните
-Дата на актуалност на данните
-Принадлежност на географския обект
-Координати на точка в обекта в система 2005 г.
-Алтернативни или стари имена

Търсенето в регистъра става по три начина:
Просто търсене
Разширено търсене
Пространствено търсене

2. Просто търсене

При простото търсене се задава името или част от името на наименованието:

Примери:

Марица Всички обекти, които имат в наименованието си или в алтернативното име текста “марица”, независимо от главни и малки букви.
Река Марица Излизат само реките с име “марица”. “Река” е типът на обекта.
Бяла Излизат 516 резултата с думата “бяла” в тях
Град Бяла Излизат 4 града: град Бяла два пъти (област Русе и област Варна), град Бяла Слатина и град Бяла черква.

3.Разширено търсене

Задават се следните параметри за търсене:

-Име/алтернативно име
-Код/тип на географския обект
-ЕКАТТЕ/ име на населено място
-Код/име на източник
-Код/име на орографски обект
-Код/име на речна система

При въвеждане на част от наименованиато на елемент от съответния класификатор се извежда списък на отговарящите елементи, от който може да се избере един. Действвието може да се повтори и да се съведат наколко елемента от класификатора.

4. Пространствено търсене

Описание на резултата:

Намерените географски наименования се изобразяват в ляно на екрана. Изобразява се следната информация:

  • Брой намерени наименования;
  • Номерата на наименованията в текущата страница.

За всяко наименование се изобразява следната информация:

-Маркер на обекта според типа му.
-Тип на обекта.
-Име на обекта.
-Алтернативни имена в скоби, ако има.
-Принадлежност на обекта.

При избор с мишката на дадено наименование, обекта се изобразява на картата с пълната си информация. Намерените наименования се изобразяват със съотетния маркер на картата и при избор с мишката се появява информацията за тях. Ако обекта има графично представяне като полилиния и полигон, той се изобразява на картата и при избор с мишката се показва информация за него. В информацията за наименованието при натискане на бутона се създава KML файл с данните за наименованието.

5.Данни по INSPIRE

Визуализират се следните данни по Дирекцивата INSPIRE:

-Държавната граница.
-Областни граници.
-Землищни граници.
-Граници на кадастрални райони.
-Граници на имоти от кадастралната карта.

Визуализират се следните данни за имотите от кадастралната карта:

-Област.
-Землище.
-Кадастрален идентификато на имота.
-Номер на имота.
-Площ на имота.
-Дата на одобряване..
-Дата на последна промяна..
-Дата на актуалност..
-Точност по положение.
-Координати на вътрешна точка.

6.Данни за имот с указване на точка в имота

При въвеждане с мишката в картата на точка в имот от кадастралната карта се извеждат данните по INSPIRE за имота, ако има кадастрална карта за имота. С връзката JSON може да се генерира файл с данните за имота в JSON формат.

7.Търсене на имот по кадастрален идентификатор

В формата Inspire може да се направи търсене на имоти по кадастрален идентификатор. Въвежда се пълния кадастрален идентификатор на имота: ЕКАТТЕ.Район.Имот. Ако за имота има кадастрална карта резултата се изведа в същата форма и при избор с мишката се показва на картата.

8.Контакти

За грешки и забележки на e-mail:

Djadjeva.G@cadastre.bg
Hristoskova.V@cadastre.bg
acad@cadastre.bg

Затвори