Затвори


Проектът е осъществен по Договор № 12-32-13/23.11.2012 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Регистър на географските наименования в България

Съдържание

1.Информация
2.Просто търсене
3.Разширено търсене
4.Пространствено търсене
5.Търсене в резултатите
6.Легенда
7.Филтриране по слоеве
8.Източници на информация
9.Контакти

1. Информация

Регистърът на географските наименования в България съдържа следната информация:

-Официялно име на географското наименование
-Транслитерирано име
-Тип
-Алтернативни или стари имена
-Транслитерирани алтернативни или стари имена
-Населено място
-Община
-Номенклатура на картен лист 1970 г. М 1:5000
-Номенклатура на картен лист 2005 г. М 1:5000
-Източник на данните
-Принадлежност на географския обект

Търсенето в регистъра става по три начина:
Просто търсене
Разширено търсене
Пространствено търсене

2. Просто търсене

При простото търсене се задава името или част от името на наименованието:

Примери:

Марица Всички обекти, които имат в наименованието си или в алтернативното име текста “марица”, независимо от главни и малки букви.
Река Марица Излизат само обектите, които съдържат в името си думите “река” и “марица”.
Бяла Излизат 539 резултата с думата “бяла” в тях
Община Бяла Излизат 6 обекта: по един точков и един площен обект за общините Бяла (Русе), Бяла (Варна) и Бяла Слатина.

3.Разширено търсене

Задават се следните параметри за търсене:

-Дали да се търси в официалното име (на български или транслитерирано)
-Дали да се търси в алтернативните/старите имена (на български или транслитерирано)
-Тип на географския обект по директивата INSPIRE (ако е избран се намират се само обектите, които са от избрания тип)

При избор с мишката на дадено наименование от списъка с резултати, обектът се изобразява на картата с пълната си информация. Намерените наименования се изобразяват с уголемен/удебелен маркер на картата и се появява информацията за тях. В информацията за наименованието при натискане на бутона се създава KML файл с данните за наименованието.

4.Пространствено търсене

Бутонът "Търсене по процорец" активира инструментът за пространствено търсене. С провлачване на мишката със задържан натиснат ляв бутон се загражда правоъгълен прозорец, в който се търсят географските наименования.

5.Търсене в резултатите

След идвършване на търсене по някой от трите начина, изброени по-горе, резултатите могат да бъдат филтрирани допълнително по наименование и/или по тип по INSPIRE, като съответно се пише текст за филтриране в текстовото поле "Търсене в резултатите..." и/или се избира тип по INSPIRE от падащото меню под списъка с намерени резултати. В списъка с резултати остават само тези, които отговарят на избрания филтър. Филтърът може да бъде премахнат чрез изтриване на текста от полето "Търсене в резултатите..." и избиране на първата опция "Тип по INSPIRE" в падащото меню. Бутонът "Изчисти" изчиства резултатите от цялото търсене и ги премахва от картата.

6.Легенда

Цвят на маркера според типа на географските наименования:

-Административни единици -
-Сгради -
-Хидрография -
-Земно покритие -
-Релеф -
-Транспортна мрежа -
-Населени места -
-Защитени обекти -
-Други -

7.Филтриране по слоеве

Картата предоставя четири слоя, които могат да бъдат управлявани с отметките до бутона :

-Избрани обекти - на този слой се показва текущо избраният обект от резултатите от търсене, удебелен, уголемен или запълнен, в зависимост от типа на геометрията на обекта.
-Резултати от търсене - на този слой се изобразяват резултатите от търсенето.
-Прозорец на търсенето - при пространствено търсене, на този слой се изобразява прозорецът, в който е извършено търсенето.
-Карта - на този слой се намира карта от OpenStreetMap.

Видимостта на слоевете може да бъде комбинирана за постигане на определен изглед, например ако слоят "Резултати от търсене" бъде скрит, а "Избрани обекти" - видим, то на картата ще се изобразява само избраното от резултатите географско наименование, а не всички намерени от търсенето географски наименования.

8.Източници на информация

Използвани са следните източници:

-Карта на възстановената собственост
-ЕТК М 1:5000
-ЕТК М 1:10000
-Карта М 1:25 000
-Карта М 1:350 000
-Каталог на координатите и котите на триангулачните точки (КККТТ)
-Кадастрална карта (КК)
-Единен класификатор на административните територии и териториалните единици (ЕКАТТЕ)
-Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
-Други

9.Контакти

За грешки и забележки на e-mail:

milanova.Y@cadastre.bg
Hristoskova.V@cadastre.bg
acad@cadastre.bg

Затвори